Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Sauska húsvéti zsongás játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Sauska Borászat

  1. március 17-március 30.

 

„Húsvéti zsongás” Nyereményjáték játékszabályzat

A játék időtartama: 2021. március 17-március 30.

A sorsolás időpontja: 2021. március 31. 09:00 óra

A sorsolás gépi sorsolás útján történik.

 

A pályázat kiírója: Sauska & Társa Kft. (továbbiakban „Kiíró”)

 

A nyereményjátékban összesen 1 db SAUSKA válogatáscsomagot (Brut Magnum NV pezsgő, Cuvée 111, 2015), továbbiakban Nyereményt sorsolunk ki azon részvevők között, akik 2021. március 17. és március 30. között regisztrálnak, vagy már korábban regisztráltak a Sauska webshopján (https://sauska.hu/hu) és legalább 10 ezer forint értékben vásárolnak 2021. március 17. és március 30. között. Egy nyertes maximum egy Nyereményt nyerhet.

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele

A Sauska „Húsvéti zsongás” Játékának sorsolásában kizárólag azok a játékosok vesznek részt, akik március 17. és március 30 között 10 ezer forint értékben vásárolt a Sauska webshopján, valamint regisztráltak a honlapon. Egy nyertes maximum egy Nyereményt nyerhet. A sorsolás a https://www.random.org/ weboldal segítségével történik, amely a résztvevők rendeléséhez kapcsolt sorszámok közül véletlenszerűen sorsolja ki a nyertes számot.

 

Nyeremények

A nyereményjátékban 1 db Sauska válogatáscsomagot sorsolnak ki. Egy nyertes maximum egy Nyereményt nyerhet. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni közteherfizetési kötelezettséget a Kiíró viseli. A Kiíró a nyertes nevét a Sauska Borászat Instagram (https://www.instagram.com/sauskawines) és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Sauskaboraszat) hozza nyilvánosságra a sorsolást követő két munkanapon belül.

A nyertest e-mailben értesítjük a nyertességről, a nyeremények átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről Facebook személyes üzenetben egyeztetünk velük. Kiíró a nyeremény tekintetében nyereményenként 1 fő tartaléknyertest sorsol.

A tartaléknyertes a kihúzás sorrendjében válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes, vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárják, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján zárják ki a pályázatát.

 

Egyéb rendelkezések

A játékban kizárólag 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt. Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Ha a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a Kiíró a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 4 naptári nap alatt a nyertes által megadott elérhetőségen legalább 2 alkalommal megpróbálja a nyertessel felvenni a kapcsolatot.

Ha a nyertes attól a naptól számított 4 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Kiíró először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

Ha a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, a Facebook működésének bármely zavara, vagy más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Kiíró fenntartja a Játék szabályain és mechanizmusán, nyereményein történő egyoldalú változtatás jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Kiíró a Játékot jogosult visszavonni, megszüntetni, törölni.

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Ha a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és

adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához. A nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Kíiró és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Kiíró jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

Az adatok – a nyertes adatai kivételével, amelyek a hatályos adózási jogszabályok szerinti időre rögzítik – a Játék végétől számított 6 hónap elteltével törlik. A Játék az adatkezelésről az alábbi postai címen kérhet tájékoztatást, valamint azokon közölheti kifogását és tilthatja meg adatait további kezelését: 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró utca 1.

A Játék adatkezelője a Kiíró, azaz a Sauska & Társa Kft.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/Sauskaboraszat Facebook oldalon keresztül érhető el.

Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A kiíró a Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti.

A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

Budapest, 2021. március 17.

 

Sauska Társa Kft.

Kiíró